5.4 °C
23. 4. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Z radnice
  4. /
  5. ZPRÁVA Z VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ…

ZPRÁVA Z VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ “PROSTOR ZA KOSTELEM KRISTA SPASITELE, BARRANDOV”

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

12/05/2023

Východisko

V prostoru mezi domy v Lamačově ulici a lesem se nachází plácek se zpevněnou plochou a pískovištěm. Dříve sloužil místním obyvatelům a jejich dětem, které se zde učily jezdit na odrážedlech a kolech, malovaly křídami nebo hrály basketbal. V roce 2020 byla na místě původního dočasného objektu dokončena novostavba kostela, která rozšířila nabídku o církevní služby, kavárnu a komunitní centrum a přitáhla do lokality nové návštěvníky.

Vybavenost plácku zároveň dosáhla konce své životnosti a tak v roce 2022 zadala Městská část Praha 5 architektonickému Studiu Perspektiv za úkol zpracovat prověřovací studii, jejímž úkolem bylo ukázat možnosti a potřeby místa.

V dubnu 2023 na tuto přípravu navázaly rozhovory se stakeholdery (komunitní centrum, kavárna) a plánovací setkání, kterého se zúčastnilo více než dvacet zástupců veřejnosti. Na setkání byla studie představena jako jeden z podkladů, který lze v případě potřeby libovolně upravit. Následně proběhla nezávislá diskuse o prostoru, potřebách účastníků a širších návaznostech v území.

 

Cílové skupiny a širší vztahy

Cílovou skupinou návrhu jsou dnešní hlavní uživatelé prostoru, tedy okolní obyvatelé i návštěvníci kavárny. Podoba místa bude myslet na rodiče s menšími dětmi i seniory. Dalším skupinám – zejména teenagerům a pejskařům – bude věnován jiný prostor v okolí tak, aby nedocházelo ke kolizím odlišných uživatelských potřeb.

Občané upozornili na potřebu doplnit v lokalitě vybavenost právě pro teenagery, což si městská část uvědomuje. Ideální by bylo využití betonové plochy, resp. bývalého hřiště v Grussově a Lamačově ulici (naproti kostelu). To se však při dalším prověření ukázalo jako v tuto chvíli nereálné, neboť hlavní město pozemky zasmluvnilo dlouhodobým pronájmem třetí straně. Možné je však využít pozemek sportoviště v Lohniského ulici, který je ve správě městské části. Městská část začne s přípravou projektu, po letních prázdninách proběhne participace s cílovými skupinami.

Samostatnou kapitolou je les mezi kostelem a Tréglovou ulicí. Občané mají zájem na jeho pročištění, zpřehlednění a minimalizaci negativních jevů. Pozemky při cestě od tramvaje ke kostelu jsou však v majetku soukromých osob. Městská část vyvolá s vlastníky jednání o možnostech lepší údržby a spolupráce. Menší západní část lesa je ve spoluvlastnictví města a církve, připravuje se rozdělení vlastnictví. V části přímo u kostela plánuje církev zrealizovat Cestu světla, s městem bude obvod jednat o nastavení lepší správy pozemku.

 

Fungování, vybavenost a charakter prostoru

 

 

 

Plácek u kostela je majetkově velmi složitý, na malé ploše se nachází několik vlastníků a městské pozemky jsou dále rozděleny mezi několik správců. Projektová dokumentace bude řešena v rozsahu pozemku svěřeného městské části a několika nejbližších pozemků hlavního města, které na něj nedílně navazují.

Návrh prolne charakter „plácku u obytných domů“ s předprostorem zadního traktu kostela. Pomůže synergicky propojit funkce odpočinkového místa, místa pro setkávání a pro hru malých dětí a kavárny, která nabízí služby pro návštěvníky prostoru. Do prostoru mohou kavárna, komunitní centrum popř. místní občané také občasně vykročit se svými akcemi.

Z jednání s veřejností vyplynulo, že je klíčové zachovat dostatek otevřeného prostoru pro volnou hru a invenci dětí, vybavenost bude úměrná měřítku místa. Prostor nebude oplocen a přirozeně naváže na okolí. Důraz bude kladen na zajištění příjemných stinných i slunnějších zákoutí pro různé roční doby a počasí. Součástí projektu bude úprava vstupů do území a cestní sítě. Důležitá je odpovídající kombinace zelených a zpevněných ploch. Prostor zůstane převážně zatravněný, a to jak s ohledem na mikroklima a užívání místa, tak díky potřebě co nejlepšího přirozeného vsaku srážkových vod. Několik nevhodných jehličnatých stromů nahradí stromy listnaté a terén bude upraven tak, aby umožnil přirozené spádování vody ke stromům. Pokud by dendrologický průzkum prokázal nezbytnost většího rozsahu výměny dřevin ze zdravotních důvodů, bude snaha postupovat po etapách s postupnou obnovou. Zpevněné plochy jsou již dnes realizovány na pozemku církve u kostela a kavárny, v řešeném území je bude reprezentovat zejména okružní dráha pro odrážedla a malá kola a další cesty.

V místě bude doplněn mobiliář různého typu, který umožní výhledy na plácek i do zeleně, piknikování a zajistí pohodlí i pro seniory. V prostoru bude posílena funkce pískoviště, doplněny budou prvky podněcující hru dětí i objevování prostoru. Prověřeno a případně posíleno bude také veřejné osvětlení.

Zdroj: https://www.praha5.cz/zprava-z-verejneho-setkani-prostor-za-kostelem-krista-spasitele-barrandov/