22.4 °C
13. 4. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Aktuálně
  4. /
  5. 2018 – zahájení stavby…

2018 – zahájení stavby Kostela Krista Spasitele a komunitního centra na Barrandově

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Všem našim čtenářům, obyvatelům Prahy 5 a zejména barrandovským občanům přinášíme dnes informaci, že přípravné a projekční práce této významné stavby vrcholí, všechna potřebná povolení byla vydána a již letos by se mělo se stavbou Kostela Krista Spasitele a komunitního centra začít.
A možná je to ta pravá chvíle stručně popsat, jak celý projekt vznikal.

Hlubočepská farnost má své sídlo u kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. Tento malebný kostelík však kapacitně přestával postačovat potřebám aktivní farnosti vedené páterem Josefem Ptáčkem. Proto se postupně rodila myšlenka na stavbu kostela nového, prostorově vyhovujícího počtu farníků a všem aktivitám, které organizují. Je třeba si představit, že k hlubočepskému kostelíku patří celé sídliště Barrandov – čtvrť velikosti okresního města (s cca 30 ti tisíci obyvateli), kde odpovídající sakrální stavba a komunitní centrum zcela chybí. Logicky tak padlo rozhodnutí, aby nový chrám vzniknul právě zde, v místě kde farnost dříve provozovala „Misijní středisko“. To však bylo jen dočasné, neboť šlo o objekt bývalého zařízení staveniště.  Od Městské části Praha 5 odkoupilo Arcibiskupství pražské potřebný pozemek pod touto stavbou a další plochy přislíbil farnosti v rámci směn pozemků pražský magistrát.

V tu chvíli mohla ještě intenzivněji začít příprava záměru stavby a v roce 2012 byli vyzváni vybraní architekti (které nominovalo Arcibiskupství i farníci), aby předložili své nabídky a návrhy. Komise zástupců farnosti a odborníků jmenovaných Pražským arcibiskupstvím vybrala na jaře roku 2013 jako vítězný projekt od ATELIERU Ziška, architektů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause, který nejlépe vyhověl jak po stránce funkční, technické tak i pro stránce architektonické. Jeho vzhled jednoznačně vystihoval myšlenku jak má moderní, snadno rozpoznatelný kostel v prostředí okraje soudobé zástavby působit a velmi racionálně pojal všechny požadované funkce. Mimo sakrálního prostoru bude v přízemí i příjemná kavárna obrácená k dětskému hřišti. V suterénu s prosklenou stěnou na jih k lesu vznikne prostorné komunitní centrum s klubovnami (pro setkávání maminek s dětmi, pro aktivity mládeže, skautů a seniorů). Velmi flexibilní (a rozdělitelný) společenský sál bude sloužit pro přednášky, komorní koncerty, tanec, filmový klub, spolkové schůze a věříme, že mnoho dalších možností využití se časem určitě ještě doplní. V suterénu má farnost též svou kancelář s bohatou knihovnou.

V letech 2013 – 2014 se dle podnětů farnosti dopracovávala studie a začaly přípravy projektu pro povolení stavby. Územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 2015 a pravomocné stavební povolení je z roku 2017. Zároveň v tomto období probíhal výběr výtvarníků, kterého se opět zúčastnila celá řada předních sochařů a malířů doporučených farníky, zástupci arcibiskupství a autory stavby. Po mnoha diskuzích nad zajímavými návrhy byli za autory liturgických prvků (zejména oltář, svatostánek, křtitelnice atd.) vybráni prof. Stanislav Kolíbal a ak. sochař Petr Váňa. Z původní výtvarné ideje architektů zůstal v interiéru zachován skleněný kříž (na němž bude socha Krista Spasitele z běleného lipového dřeva), v presbyteriu kruhová kaple se svatostánkem a na kůru varhany – které se budou instalovat až dodatečně, po dostatečném vyschnutí stavby.

Na místě samotném mezitím proběhlo několik podrobných průzkumů (dendrologický, geologický, hydrologický…) a byl proveden zkušební vrt, který bude využit jako zdroj geotermální energie pro tepelné čerpadlo. Zjištěné poznatky a všechny dodatečné požadavky investora zohlednil podrobný prováděcí projekt, který byl dokončen a nyní je dle něj připravováno výběrové řízení na generálního dodavatele stavby. Ten musí počítat s omezeními, plynoucími z malého prostoru staveniště a blízkosti obytné zástavby. Jednou z podmínek, k nimž se musí zhotovitel zavázat je například zákaz práce o nedělích a svátcích.

Počátek realizace stavby kostela očekáváme ve druhé polovině tohoto roku, ale již nyní, na konci zimy 2018 (v období vegetačního klidu) proběhne v souladu s vydanými povoleními kácení dřevin v místě stavby, odstraní se zbytky základů a nepůvodní náspy, které zde zůstaly po bývalém misijním středisku.

Přejeme všem zúčastněným, aby stavba proběhla co nejrychleji, tak jak byla plánována a věříme, že obyvatelé Barrandova –  zejména ti z ulic Grussova, Lamačova a Gabinova přijmou dočasnou blízkost staveniště s pochopením.

Nový kostel a komunitní centrum budou sloužit všem obyvatelům a věříme , že posílí jejich vztah k místu, kde tak rádi žijí.

 

Ing. arch. Pavel Šmelhaus